Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser lyder alvorligt, men der er selvfølgelig nogle spilleregler som skal overholdes, når man handler med hinanden. Rejsebetingelserne beskriver begge parters rettigheder og pligter når man indgår en handel og skal overholdes for at Silkevejsrejser og vores lokale repræsentanter kan garantere kvaliteten af dit rejsearrangement.

Silkevejsrejser arrangerer rejser til nogle af verdens mest afsides beliggende lande og ofte til steder uden særlig meget infrastruktur. Det er derfor nødvendigt at have en fleksibel og tålmodig indstilling som rejsende.

Generelt
Agentforbehold ved bestilling af flybilletter
Bestilling, depositum og betaling
Afbestilling og ændring
Arrangørens ansvar
Kundens ansvar
Lovgivning

Generelt:
Nedenstående rejsebetingelser gælder for alle typer pakkerejser uanset startpunkt, køb af flybilletter uden tilknytning til en pakkerejse samt køb af alle typer rejseforsikringer.

Silkevejsrejser arrangerer pakkerejser i en række lande jf. definitionen i lov om pakkerejser. Pakkerejser arrangeres som private individuelle rejser, som grupperejser med dansk rejseleder eller som grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere.

I henhold til Lov om Pakkerejser påbegyndes pakkerejsen når kunden møder frem til den første ydelse (Første flyforbindelse, transfer, indkvartering, guideservice, udenlandsk indenrigsfly eller lign.) bestilt hos Silkevejsrejser, uanset hvilket land denne ydelse leveres i.

Pakkerejsen påbegyndes derfor i det land som kunden påbegynder udrejsen i – Normalt Danmark, såfremt Silkevejsrejser har booket flybilletten herfra eller som landarrangement i en af Silkevejsrejsers destinationer såfremt kunden selv har booket sin flybillet til destinationen.

Eksempler:
Kunde A har købt en rejse til Usbekistan incl. flybillet fra København til Tashkent – Pakkerejsen påbegyndes i København

Kunde B har købt en rejse i Usbekistan og har selv booket flybillet fra København til Tashkent – Pakkerejsen påbegyndes i Tashkent (Landarrangement)

Kunde C rejser rundt i Usbekistan og har kun booket en tre-dages vandretur med guide, forplejning osv. – Pakkerejsen påbegyndes på det oplyste startpunkt for trekket (Landarrangement)

I forbindelse med landarrangementer er kunden selv ansvarlig for at møde rettidigt til den første ydelse bestilt hos Silkevejsrejser og en eventuel forsinkelse er en sag mellem kunden og eksempelvis flyselskabet i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger uanset årsag.

I forbindelse med landarrangementer er det derfor særligt vigtigt at have en forsikring mod forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen. Se mere hos Silkevejsrejsers samarbejdspartner GOUDA-forsikring.

Pga. den øgede logistiske udfordring i grupperejser med dansk rejseleder og grupperejser i sammensatte internationale grupper med lokale rejseledere, kan der være knyttet særlige rejsebetingelser til disse ture. Disse særlige rejsebetingelser vil fremgå af de respektive gruppearrangementer.

Med mindre andet meddeles ved bestilling gælder følgende generelle rejsebetingelser. Rejsebetingelserne udgør sammen med faktura, rejseplan, mailkorrespondance og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem kunden og Silkevejsrejser.

Generelt – Landarrangementer:
Silkevejsrejsers rejser er arrangeret i samarbejde med anerkendte og erfarne lokale turarrangører, som står for hele logistikken omkring transport, indkvartering, og de i rejseplanen beskrevne aktiviteter. Silkevejsrejser og vores lokale turarrangører forbeholder sig ret til at ændre indkvartering og transportmiddel til tilsvarende standard, samt ændre programmet hvis lokale forhold taler derfor.

Det er til enhver tid den lokale turarrangør som vurderer sikkerheden i en given situation og har myndighed til at aflyse en given aktivitet under hensyntagen til kundens sikkerhed uden at kunden kan gøre krav på erstatning for ubrugte services.

Dette gælder i særlig grad under aktiviteter som må betragtes som potentielt risikofyldte som eksempelvis bjergbestigning – Der er således aldrig garanti for at eksempelvis en bjergbestigning kan gennemføres succesfuldt.

Generelt – Særligt vedr. grupperejser med lokal engelsktalende rejseleder:
En del af Silkevejsrejsers rejser foregår i lande hvor turisme er en relativ ny ting og uddannelse af guider ikke er formaliseret. Det betyder at standarden i viden og sprog kan variere.

Generelt – Særligt vedr. grupperejser med dansk rejseleder:
Hvis den danske rejseleder forhindres i at deltage vil Silkevejsrejsers lokale repræsentant sørge for den bedst mulige erstatning i form af lokalkendte engelsktalende personer til at bistå kunderne. TOP

Agentforbehold ved bestilling af flybilletter:
Silkevejsrejser optræder som agent for de i transporten deltagende luftfartsselskaber, og det er alene disse, der har ansvaret for transportens korrekte gennemførelse. Hvis et involveret luftfartsselskab går konkurs, kan Silkevejsrejser derfor ikke gøres ansvarlig.

Bestilling, depositum og betaling – Generelt:
Bestilling foretages skriftligt til Silkevejsrejser på baggrund af fremsendt tilbud og er bindende for såvel kunde som for Silkevejsrejser, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have læst, forstået og accepteret vilkårene i disse og de på fakturaen, i mailkorrespondance og rejseplanen nævnte bestemmelser. Kunden er altid velkommen med spørgsmål.

Ved bestilling oplyses de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i gyldigt pas – Allerhelst ved at sende et scan af passene til Silkevejsrejsers mailadresse rejser@silkevejen.dk

Et depositum på 10% af landarrangementets pris, dog minimum DKK 5.000 pr. person opkræves ved bestilling. Den fulde pris for eventuel afbestillingsforsikring og evt. international flybillet opkræves sammen med depositum. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen som udgangspunkt.

Restbeløbet faktureres til betaling tre måneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end tre måneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bestilling. Rejsedokumenterne fremsendes løbende pr. mail. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke overholdes betragtes rejsearrangementet som afbestilt af kunden. Rejseforsikringer faktureres ved bestilling.

Alle betalinger foregår på baggrund af faktura fremsendt til kundens mailadresse via bankoverførsel til Silkevejsrejsers bankkonto til en af Silkevejsrejser fastsat betalingsfrist – Normalt en uge.

Indgår der særlige elementer i rejseplanen som har en kort betalingsfrist kan depositumbeløbet øges.

Bestilling, depositum og betaling – Særligt vedr. internationale flybilletter:
Internationale flybilletter bestilt uden tilknytning til en pakkerejse forudbetales af kunden og bookes af Silkevejsrejser mod et honorar på 10 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor Silkevejsrejser har booket billetten. Ved bestilling af internationale flybilletter i forbindelse med en af Silkevejsrejser arrangeret pakkerejse udgør honoraret op til 10 % af billettens fulde pris incl. skatter og afgifter uanset hvordan og hvor Silkevejsrejser har booket billetten.

Bestilling, depositum og betaling – Prisændringer:
Tilbudsprisen er baseret på de på tilbudsgivningens tidspunkt gældende tariffer og valutakurser. Ifølge Lov om pakkerejser kan Silkevejsrejser forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens annoncerede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.  TOP

Afbestilling og ændring – Generelt:
Ved afbestilling mere end tre måneder før afrejsen opkræves et afbestillingsgebyr på DKK 5.000 pr person, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved afbestilling mellem tre og to måneder før afrejsen tilbageholdes 50% af landarrangementets pris, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion. Ved senere afbestilling har kunden ikke krav på godtgørelse, da ydelser i rejseplanen forudbetales uden mulighed for refusion.

Såfremt et landarrangement eller anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsregler, vil disse være gældende.

Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsmyndighederne eller lign.) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

Ubenyttede ydelser jf. rejseplanen refunderes ikke uanset årsag.

Ønskes der foretaget ændringer i rejseplanen efter at depositum er betalt vil Silkevejsrejser gøre hvad vi kan for at det kan lade sig gøre, men det kan afhængig af underleverandørernes vilkår være forbundet med et ekspeditionsgebyr af varierende størrelse ligesom en eventuel merudgift påhviler kunden.

Silkevejsrejser forbeholder sig ret til at ændre pakkerejsens indhold såfremt vores lokale repræsentanter anbefaler det på baggrund af lokale forhold som besværliggør eller umuliggør den oprindelige rejserute.

Afbestilling og ændring – Særligt vedr. rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer:
Afbestillingsforsikringer og rejseforsikringer kan kun refunderes i det omfang forsikringsselskabet accepterer det. Silkevejsrejser opkræver et gebyr på DKK 300 pr. person i forbindelse med eventuel afbestilling og ændring af rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer.

Afbestilling og ændring – Særligt vedr. flybilletter:

Udstedte internationale flybilletter refunderes og ændres kun i det omfang de pågældende flyselskaber tillader det. Silkevejsrejser opkræver et gebyr på DKK 300 pr. person pr. billet hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskaberne eller tredje part.

Afbestilling og ændring – Prisændring:
Tilbudsprisen er baseret på de på tilbudsgivningens tidspunkt gældende tariffer og valutakurser. Ifølge Lov om pakkerejser kan Silkevejsrejser forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens annoncerede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.

Afbestilling og ændring – Overdragelse:
Overdragelse af pakkerejsen er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskaber for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt eller andre gebyrpålagte aktiviteter i rejseplanen. Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage rejsen til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager rejsen skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor Silkevejsrejser. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Afbestillings- og rejseforsikringer kan kun overdrages i det omfang GOUDA accepterer det.

Overdragelse af international flybillet bestilt uden tilknytning til en pakkerejse er kun mulig mod et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000, hvortil lægges eventuelle gebyrer pålagt af flyselskabet for at ændre flybilletten hvis dette overhovedet er muligt. Disse gebyrer faktureres til den oprindelige kunde som ønsker at overdrage billetten til en anden. Overdragelsen laves først når ekspeditionsgebyret er modtaget og den kunde der overtager billetten skriftligt har anerkendt at overtage den oprindelige kundes forpligtelser overfor Silkevejsrejser. Afregning aftales og ordnes de to kunder imellem.

Afbestilling og ændring – Aflysning:
Pakkerejsen kan aflyses eller udskydes af Silkevejsrejser på grund af udefra kommende omstændigheder som Silkevejsrejser og vores lokale samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I tilfælde af at Silkevejsrejser aflyser pakkerejsen refunderes pakkerejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Afbestillingsforsikring og rejseforsikring refunderes kun i det omfang GOUDA accepterer det. TOP

Arrangørens ansvar – Generelt:
Silkevejsrejsers oplysningspligt gælder generelle forhold på rejsemålet og udelukkende begrænset til informationer fra danske myndigheder. Det er op til kunden selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer vedr. de mest kendte rejsemål findes hos Det Danske Udenrigsministerium.

Silkevejsrejser optræder som agent for lokale turarrangører. Silkevejsrejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner.

Arrangørens ansvar – Reklamation:
Reklamation over påståede mangler på rejsen skal rettes til Silkevejsrejsers lokale repræsentant så snart den påståede mangel konstateres, således at Silkevejsrejsers lokale repræsentant kan forsøge at afhjælpe forholdet. Undlader gæsten dette mister kunden retten til at klage efterfølgende. Reklamation over påståede mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Silkevejsrejser i hænde indenfor 14 dage efter rejsens afslutning. Opstår der uenighed mellem Silkevejsrejser og kunden vedrørende påståede mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet.

Arrangørens ansvar – Lovgrundlag og Værneting:
Lov om pakkerejser og Lov om en rejsegarantifond danner lovgrundlag for Silkevejsrejsers virksomhed. Silkevejsrejser har, gennem søsterselskabet Happy Lama Travel med samme CVR-nummer som Silkevejsrejser, stillet lovpligtig bankgaranti overfor Rejsegarantifonden – Medlemsnummer: 1940. Dansk ret regulerer ethvert krav som rejses overfor Silkevejsrejser. Eventuelle søgsmål mod Silkevejsrejser skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift – Sø- og Handelsretten i København. TOP

Kundens ansvar – Generelt:
Silkevejsrejsers oplysninger om pas, visa, vaccinationer, forsikringer og andre forhold vedr. pakkerejsen gælder udelukkende som vejledning til kunder med dansk statsborgerskab. Ved andet statsborgerskab end dansk skal kunden søge oplysninger om de krav, der stilles til pas og eventuelt visum hos den relevante repræsentation eller Udenrigsministeriet i det land som kunden har statsborgerskab.

Kunden skal endvidere ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Silkevejsrejser kan give fornøden om end uforpligtende vejledning jf. ovenstående. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel nægtet indrejse til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Silkevejsrejser.

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelse af faktura, rejseplan og øvrige rejsedokumenter at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte og i overensstemmelse med aktuelle pas. Silkevejsrejser påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede ud og hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen hvis dette er påkrævet. Undlades dette har flyselskabet ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav mod hverken flyselskabet eller Silkevejsrejser.

Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller på de lokalt aftalte steder og tidspunkter. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at kunden af Silkevejsrejsers lokale repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Kunden er forpligtet til at rette sig efter gældende lokale ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af arrangør, formidler, rejseleder, guide, transportør og andre, der er involveret i pakkerejsens gennemførelse.

Al aktivitet på rejsen foregår på kundens eget ansvar og kunden er forpligtet til at vurdere hvorvidt kunden er tryg ved situationen og undlade at gennemføre en given aktivitet såfremt dette ikke er tilfældet.

Kundens ansvar – Reklamation:
Reklamation over påståede mangler på rejsen skal rettes til Silkevejsrejsers lokale repræsentant så snart den påståede mangel konstateres, således at Silkevejsrejsers lokale repræsentant kan forsøge at afhjælpe forholdet. Alternativt kontaktes Silkevejsrejser direkte.

Undlader kunden dette mister kunden retten til at klage efterfølgende.

Reklamation over påståede mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Silkevejsrejser i hænde indenfor den i lovgivningen inden rimelig tid og senest 3 måneder efter din hjemkomst fra rejsen. Silkevejsrejser påberåber sig 4 ugers svarfrist på din klage. Opstår der uenighed mellem Silkevejsrejser og kunden vedrørende påståede mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet. 

Kundens ansvar – Pas:
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transit igennem. Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit/dine navn(e) på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan boarding nægtes uden ansvar for flyselskab og Silkevejsrejser. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.

Kundens ansvar – Visum:
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt visum/visa som overholder de formelle krav der stilles i det/de land/lande kunden har købt en pakkerejse til eller har transit igennem. Det er alene kundens ansvar at udfylde relevante blanketter korrekt og overholde tidsfrister og procedurer for rettidig og korrekt ansøgning om visum/visa. Silkevejsrejser kan ikke gøres ansvarlig for ikke bevilget visum/visa, for sent ansøgt visum/visa eller lign.

Silkevejsrejser står gerne for at varetage det praktiske i forbindelse med at søge visum mod et gebyr på mellem DKK 500 og DKK 1.000 pr. visum afhængig af tidsforbrug plus omkostninger. Visumansøgningen er imidlertid stadig kundens ansvar.

Kundens ansvar – Vaccinationer og helbred:
Kunden er forpligtet til at kontakte egen læge, Statens Serum Institut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. Silkevejsrejser anbefaler under alle omstændigheder en samtale med egen læge før afrejse.

Kundens ansvar – Forsikringer:
Kunden er forpligtet til at være behørigt dækket af en obligatorisk rejseforsikring, der som minimum skal dække udgifter i tilfælde af ulykker, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport, forsinket fremmøde på hele rejsen og indhentning af rejserute på hele rejsen. Silkevejsrejser er agent for GOUDA forsikring som er specialister i rejseforsikringer og tilbyder denne service.

Silkevejsrejsers kunder anbefales at tegne en GOUDA afbestillingsforsikring. Denne kan tegnes gennem Silkevejsrejser. Silkevejsrejser anbefaler ikke afbestillingsforsikringer tegnet gennem familie/husstandsforsikringer og kreditkortselskaber, da dækningen tidligere har vist sig utilstrækkelig.

Silkevejsrejsers kunder anbefales at tegne en GOUDA rejseforsikring. Denne kan tegnes gennem Silkevejsrejser. Silkevejsrejser anbefaler ikke rejseforsikringer tegnet gennem familie/husstandsforsikringer og kreditkortselskaber, da dækningen tidligere har vist sig utilstrækkelig.

Ønsker kunden ikke at tegne rejseforsikring gennem Silkevejsrejser skal kunden fremsende dokumentation for at der er tegnet rejseforsikring andetsteds med behørig dækning i forhold til rejseplanens aktiviteter.

Silkevejsrejser anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en rejseforsikring med højeste dækning. Vær speciel opmærksom på forsikringens geografiske dækning, hvis du rejser gennem USA og Kanada. TOP

Lovgivning
Lov om pakkerejser
Lov om pakkerejser danner grundlag for størstedelen af Silkevejsrejsers virksomhed. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse

Rejsegarantifonden
Det er ulovligt at udbyde rejsearrangementer i Danmark uden at have stillet bankgaranti overfor Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden kan yde bistand til rejsekunder, hvis den rejsearrangør, rejsen er købt hos, erklæres konkurs.

Silkevejsrejsers søsterselskab Happy Lama Travel med samme CVR-nummer blev i 2007 registreret i Rejsegarantifonden med nr. 1940 og fungerer som teknisk arrangør for Silkevejsrejser.

Pakkerejseankenævnet
Silkevejsrejser gør selvfølgelig vores bedste for at din rejse skal være så fantastisk som mulig og alt går fuldstændig gnidningsfrit – men der kan selvfølgelig opstå uenighed. Opnås der ikke enighed i en eventuel tvist har du mulighed for at klage til Pakkerejseankenævnet.

Alle rejsebureauer, der er registreret i Rejsegarantifonden, er automatisk tilsluttet Pakkerejseankenævnet og bidrager gennem betaling til Rejsegarantifonden til finansiering af Pakkerejseankenævnet som er et privat klagenævn, der behandler klager fra forbrugere vedrørende visse rejser.  TOP

Nyhedsbrev